บทที่ 2 บทบาทหน้าที่และแนวทางการดำเนินงานระบบข้อมูลสารเสพติดในชุมชน

1. หน่วยสนับสนุนข้อมูลชุมชน

ประกอบด้วย  ประชาคมต่าง ๆ  ค่าย/วัด  ค่ายทหาร  โรงเรียน  ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ฯลฯ  มีบทบาทหน้าที่ในการเฝ้าระวังและสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมทั้งเสริมสร้างให้เกิดกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง

ผู้รับผิดชอบ คือ ชุดปฏิบัติการดูแลผู้เสพ / ผู้ติดสารเสพติดของ ศพส.กทม.  ศพส.น.1-9  ศพส.จ. ศพส.อ.

แนวทางการดำเนินงาน
ค้นหาข้อมูลผู้เกี่ยวข้องในชุมชนตามกระบวนการของชุมชนหรือค่ายนั้นๆ และบันทึก     ข้อมูลตามแบบ บสต.1 ส่งข้อมูล บสต.1 ให้ชุดปฏิบัติการดูแลผู้เสพ / ผู้ติดสารเสพติดของ ศพส. กทม. ศพส.น.1-9 ศพส.จ. ศพส.อ.  และส่งสรุปรายงานจากบสต.1 เข้าสู่ระบบรายงานของกระทรวงสาธารณสุข ภายในเวลาที่กำหนด
ดำเนินการจำแนกคัดกรองร่วมกับเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ/พยาบาล ของหน่วยบำบัดในพื้นที่ ที่รับผิดชอบโดยใช้แบบ บสต. 2
ติดตามผลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ  หลังจากผู้ที่มีรายชื่อในแบบ บสต.2 ได้เข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพครบตามกำหนดและถูกส่งกลับสู่ชุมชนพร้อมทั้งร่วมติดตามผลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ร่วมวางแผนและสนับสนุนในกระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชน

 

2.หน่วยจัดทำรายงาน บสต.

ประกอบด้วย หน่วยบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดทุกสังกัด มีบทบาทหน้าที่ในการจำแนก คัดกรอง บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ / ผู้ติดสารเสพติด ตรวจสอบข้อมูล สนับสนุนการควบคุมป้องกัน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนที่รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ คือ บุคลากรที่รับผิดชอบงาน ยาเสพติด ได้แก่ นักวิชาการ, พยาบาล, แพทย์ ในหน่วยบำบัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงกลาโหม

แนวทางการดำเนินงาน
1) จัดทำรายงาน บสต.2 / บสต.3 / บสต.4 / บสต.5 เข้าสู่ระบบรายงานยาเสพติดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2) ตรวจสอบความถูกต้องของแบบรายงาน  บสต.2 / บสต.3 / บสต.4 / บสต.5

วิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทราบลักษณะทางระบาดวิทยา จากแบบสรุปรายงานต่างๆ นำข้อมูลจากการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์
1) ในการวางแผนควบคุมป้องกันของชุมชนและวางแผนในด้าน งบประมาณ การคัดกรอง การติดตามการรักษา
2) สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3) ประสานสนับสนุนครอบครัวชุมชนเพื่อวางแผนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติดรายบุคคล
4) สนับสนุนชุมชนในการส่งผู้สมัครใจเข้ารับการฟื้นฟูบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติดตามแนวทางที่กำหนด
5) ประสานหน่วยบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ / ผู้ติดสารเสพติดเพื่อนำผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ
6) ติดตามผลการรักษาหลังจากผู้เข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพหลังจากผู้เสพ / ผู้ติด ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพถูกส่งกลับสู่ชุมชน

 

3. ศูนย์ข้อมูลระดับอำเภอ  (สสอ./เขต)

บทบาทหน้าที่
การควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่  รายงานสรุป บสต.1 ตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่  กำกับ  ติดตาม ประเมินผล  ตลอดจนสนับสนุนวิชาการและการประสานความร่วมมือ ให้งานเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ
        คือ บุคลากรที่รับผิดชอบงานยาเสพติด  ในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร 

แนวทางการดำเนินงาน
1) จัดทำรายงานสรุป บสต.1 เข้าสู่ระบบรายงานยาเสพติดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแบบรายงาน บสต.2 / บสต.3 / บสต.4 / บสต.5 ของหน่วยบำบัดในอำเภอ/เขต
3) ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล หากพบความผิดปกติ แจ้งหน่วยที่รายงานข้อมูลให้ตรวจสอบแก้ไข

วิเคราะห์ข้อมูล
1) สรุปสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ
2) ประสานทุกหน่วยงานในการร่วมมือแก้ไขปัญหาและแจ้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบ
3) เผยแพร่สถานการณ์ต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง (ศตส.อ. สถานพยาบาลรัฐและเอกชน, อบต., เทศบาล, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ฯลฯ) เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนทำงานร่วมกัน
4) กำกับติดตามและสนับสนุนวิชาการ ติดตามการดำเนินงานยาเสพติดของศูนย์ข้อมูลระดับอำเภอ/เขต ให้คำแนะนำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น
5) ร่วมสนับสนุนวิชาการ และเครื่องมือในการดำเนินงานแก่หน่วยสนับสนุนข้อมูล หน่วยรายงานข้อมูล สถานพยาบาลรัฐและเอกชน ฯลฯ
6) ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

4.ศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัด (สสจ./กทม.)

บทบาทหน้าที่ 
บริหารจัดการเครือข่ายงานยาเสพติดในชุมชนโดยการรายงานตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  กำกับติดตามและสนับสนุนวิชาการและพัฒนาเครือข่าย

ผู้รับผิดชอบ คือ ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

แนวทางการดำเนินงาน
1) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแบบรายงาน  สรุป บสต.1 / บสต.2 / บสต.3 / บสต.4 / บสต.5 ของหน่วยบำบัดในอำเภอ/เขต
2) ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูล หากพบความผิดปกติ แจ้งหน่วยที่รายงานข้อมูลให้ตรวจสอบแก้ไข และยืนยันกลับมาตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลทั้งจังหวัด

วิเคราะห์ข้อมูล
1) สรุปสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบเป็นรายเดือน
2) เผยแพร่สถานการณ์ยาเสพติดต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ชุดปฏิบัติการดูแลผู้เสพ / ผู้ติดสารเสพติดของ ศพส. กทม.  ศพส.น.1-9, ศพส.จ.,  อบต., เทศบาล, อบจ.,  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน

กำกับติดตามและสนับสนุนวิชาการ
1) ประเมินผลการดำเนินงานยาเสพติดในชุมชนของศูนย์ข้อมูลอำเภอ
2) สนับสนุนความรู้ทางวิชาการ และเครื่องมือ เฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชนแก่หน่วยบำบัด สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยในพื้นที่พัฒนาเครือข่าย
3) ประสานและเสริมสร้างเครือข่ายการดำเนินงานยาเสพติดในชุมชนในจังหวัด