เข้าสู่ระบบ
username หรือ password ผิด
username :
password :
   ใช้ฐานทะเบียนราษฎร์
 ไม่ใช้ฐานทะเบียนราษฎร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระดานข่าว
ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ
ข้อมูลที่เผยแพร่


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 เว็บไซต์กองบริหารการสาธารณสุข
 เว็บไซต์ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข (ศอ.ปส.สธ.)

ระบบรายงานระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (บสต.1-5) เป็นระบบข้อมูลการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

ประชาสัมพันธ์ด่วน
โปรแกรม บสต . สามารถเชื่อมฐานทะเบียนราษฏร์ ได้เวลา 6.00 น - 24.00 น. ทุกวัน
งานพัฒนาระบบงานยาเสพติด สบรส. ประสานงานได้ที่ 02-5901799

16 มกราคม 2561 โปรแกรมอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดหมดอายุประจำปี กรุณาติดตั้งใหม่

วิธีการติดตั้งโปรแกรมใหม่
1. Login เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์เพิ่มเติมและแก้ไข
2. คลิกลิงค์ "กรุณาติดตั้งและศึกษาวิธีการใช้งานโปรแกรมอ่านบัตร SmartCard"
3. ติดตั้งเฉพาะ Antidrug Smartcard Setup (เลข 1)


  ปัญหาที่พบบ่อย สำหรับโปรแกรมอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด

NO LICENSE MANAGER
Open_Reader : SCard error : 0x8010001D
ไม่พบเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด (List_Reader : SCard error : 0x8010002E)
ไม่พบบัตรสมาร์ทการ์ด (Open_Reader : SCAPI error : NO CARD PRESENT)
เสียบบัตรผิด , บัตรกลับด้าน (Open_Reader : SCAPI error : 0x80100066)
กรุณาใช้บัตรสมาร์ทการ์ดใบล่าสุด
รหัส PIN ไม่ถูกต้อง
รหัส PIN ถูกยกเลิก
ผู้ใช้นี้ไม่มีสิทธิเข้าใช้งาน / รอสิทธิเข้าใช้งาน
เกิดข้อผิดพลาดในการเข้ารหัส
หากพบปัญหา username และ password หรือ มีข้อซักถาม ให้ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือสาธารณสุขจังหวัดในจังหวัดพื้นที่ของท่าน
หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบ สามารถติดต่อที่กลุ่มงานพัฒนาระบบงานยาเสพติดและสารเสพติด กองบริหารการสาธารณสุข
โทร. 02-5901799